הוסף למועדפים
|
הפוך את האתר לדף הבית
|
/
/
קהילת תורת החיים יד בנימין
גרעין נצרת עילית
שיעורי וידאו
קטלוג פירות הישיבה
עם הפנים לעם
רמב'ם לשמיעה
גלריה
אתר השידוכים
בוגרים
תרומות
מאמרים אחרונים
הרב שמואל טל: מאמר בנושא פיתוח עין טובה
הרב פרג'ון: בנושא מנהג הסימנים בראש השנה.
הרב שמואל טל: מאמר בנושא חינוך ילדים
הרב שמואל טל: שימו לב אל הנשמה.
הרב שמואל טל: יציאת מצרים, עוני או התפתחות?
הרב שמואל טל: מאמר בנושא תורה וחיי מעשה.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא עבודת ה'.
הרב שמואל טל: מאמר חשוב בנושא חינוך מתבגרים
הרב שמחה פרידמן: כל אדם הוא מיוחד, לכל אחד יש
שיעור אזרחות ע"פ סיפורו של יוסל'ה גנב קדוש
שיעור נפלא של הרב פרגו'ן לכבוד טו בשבט בעניין
מאמר יסודי זה מגדיר את חזונה ומגמתה של ישיבתנ
למה כבר אין צדיקים עצומים כמו בדורות עבר?
ביאור משל עמוק ועתיק מהבעל שם טוב בסוד הגלות
מהי התבוננות איך עושים אותה ולמה היא חשובה כל
האם ניתן לצאת ידי חובת משלוח מנות בפירות שביע
דברי הספד מאת הרב שמואל טל שליט"א על גדולתו
מקומו המלכותי של ארון ברית ה'. הרב צבי יהודה
מדוע נאסרה רפואה בשבת
עיון במהות התפילה. הרב אריאל פרגו'ן.
כאשר הקריב אברם לבוא מצרים פיזית, נתקרה הוא ג
האם ניתן להתפלל שחרית לאחר ארבע שעות? מיכאל ר
לקבל בשלוות-נפש מה שהקב"ה גוזר, ולא לבייש
האם אמנם קבר רחל אמנו נמצא בבת לחם?
עוון גדול המביא גלות מצרים וחורבן בית המקדש
כזית מצה בפסח – משערים בנפח או במשקל?
בירור האם פסיפלורה היא עץ או ירק
עד איזה שיעור ניתן למהול את היין
האם ישנו חיוב לאכול סעודה נוספת במוצאי שבת
בירור בדיני ההיתר למכור מחץ לגוי
בירור בגדרי מצוות תשביתו
ביאור דברי התוספתא שצריך לברך שהחיינו על ציצי
בירור האם ישנו חיוב ללבוש טלית קטן במשך היום
האם כסות לילה פטורה מציצית או לא
הפושט טליתו ע"מ לחזור וללבשה האם חוזר ומברך
לימוד תורה וטהרה. הכנה לחג השבועות. הרב אריא
האם צריך להעיר אדם שישן על מנת שיקיים מצווה?
האם ניתן לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק?
לפעמים אנשים מתייחסים קצת בזלזול לבַעיות (במל
מה ההשפעה של המחשבה שלנו? עד כמה מילים פועלות
יצא פעם להיות קצת מבולבלים וטרודים? מעודף משי
1) למה אליהו רץ לפני אחאב? (2) אם רצתה איזבל
במאבק שלנו נגד יצר הרע, לפעמים אנחנו קצת מתעי
מדת קנאות, אם משובחת או מגונה? הדרכות שלמדנו
הלכה
אמונה
לימוד תורה
מועדים
עבודת ה'
לבישת טלית קטן במשך היום
מאמר מאת : הרב רועי סיטון

בס"ד

האם ישנו חיוב ללבוש טלית קטן במשך היום

הגמ' מנחות

בגמ' במס' מנחות (מא.) מובא שמלאך פגש את רב קטינא שהיה לבוש בסדין שפטור מציצית, ואמר לו - קטינא קטינא, סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא, ציצית (של תכלת) מה תהא עליה? כלומר כל הזמן אתה הולך עם בגד הפטור מציצית, ומסבירה הגמ' שמצד הדין אמנם אין חיוב על האדם ללבוש בגד המחויב בציצית, והקפידא של המלאך היתה מדוע הוא עושה טצדקי להפטר מציצית. ושאלו רב קטינא, האם עונשין בשמים על כך? וענה לו המלאך שבעידן ריתחא עונשין על כך.

ומצאנו כמה שיטות בראשונים כיצד להגדיר מהי מידת החיוב של ציצית.

 

שיטת האו"ז

בספר או"ז הל' ברכת המוציא (ס"ס קמ) שאל כיצד ניתן לברך 'אשר קדשנו במצותיו וציונו להתעטף בציצית', והלא אין חיוב להתעטף בציצית כמבואר בגמ' במנחות הנ"ל.

ותירץ שני תירוצים - יש לומר דחייב לכסות מדרבנן, א"נ הואיל שנהג בה חייב, כדפרישית לעיל גבי תפילת ערבית. ע"כ.

כלומר לפי התירוץ הראשון יוצא שישנו חיוב דרבנן ללבוש טלית, ובפשטות משמע שהכוונה שישנו חיוב דרבנן ללבוש טלית כל היום, ויש להקשות על זה כיצד רב קטינא לא קיים מצוה דרבנן זו? ואולי כוונת האו"ז שישנו חיוב דרבנן ללבוש טלית ביום אך אין זה חיוב תמידי, וכעין מצות תפילין. 

ובתירוץ השני כתב האו"ז "הואיל שנהג בה חייב", ונראה שכוונתו לומר שאמנם אין חיוב ללבוש טלית, אבל כשאדם רוצה ללבוש בגד של ארבע כנפות חייב ללבשו כשהוא מצוייץ, ועל כך הוא מברך. וכיו"ב מצאנו בברכות נוספות וכגון נטילת ידים ושחיטה וכיו"ב, שאין חובה ליטול ידים, אלא אם אדם רוצה לאכול לחם חייב ליטול ידים, ועל כך הוא מברך, וכן בשחיטה, שאין חיוב לשחוט אם האדם לא רוצה לאכול בשר, אך אם רוצה לאכול בשר חייב לשחוט, ומברך על כך.

אולם על פי הבנה זו באו"ז אינו מובן סוף הלשון של האו"ז "כדפרישית לעיל גבי תפילת ערבית".

ומש"ה נראה שיש לפרש שכוונתו לומר שכיון שנהגו בכך חייבים, וכמו תפילת ערבית שבתחילה היתה רשות, ואח"כ קיבלוהו עליהם כחובה. אולם לפי"ז היה יותר נכון לכתוב "הואיל ונהגו בה חייבים", ולא 'הואיל ונהג בה חייב'. וצ"ע.

 

שיטת הרמב"ם

הרמב"ם פ"ג מהל' ציצית הל' יא כתב וז"ל – אף על פי שאין אדם מחוייב לקנות טלית ולהתעטף בה, כדי שיעשה בה ציצית, אין ראוי לאדם חסיד, לפטור עצמו ממצוה זו; אלא לעולם ישתדל אדם להיות עטוף בכסות המחוייבת בציצית, כדי שיקיים מצוה זו.  ובשעת התפילה, צריך להיזהר ביותר; וגנאי גדול הוא לתלמיד חכמים, שיתפלל והוא אינו עטוף בציצית. ע"כ.

ונראה מדבריו שהבין שמה שהקפיד המלאך על רב קטינא היה דוקא משום שלפי מדרגת חסידותו אין ראוי לו לפטור עצמו מציצית, אבל אין זו תביעה מכל אדם.

 

שיטת הרוקח

לעומת זאת הרוקח (סימן שסא) הביא את הגמ' הנ"ל במס' מנחות, שבעידן ריתחא מענישים על ביטול ציצית, וכתב וז"ל – הילכך צריך כל אדם לקנות טלית ולעשות ציצית וכו'.

ובכך הוא שונה מהרמב"ם, שהרמב"ם הבין שזה דוקא לאדם חסיד, ואילו הרוקח הבין שה"ה לכל אדם. וכן הרוקח נקט לשון "צריך", בניגוד לרמב"ם שכתב שרק 'אינו ראוי' אם אינו לובש ציצית.

 

שיטת התוס' בשבת

אך מצאנו ראשונים שכתבו שאף שממסקנת הגמ' נראה שעונשין על כך, בזה"ז הדין שונה, וכ"כ התוס' במס' שבת (לב:) בעניין מש"כ שם בגמ', שנענשים בעוון ציצית, וז"ל - בעון ציצית כו'. דוקא בימיהם שהיו מלבושיהם כך בארבע כנפות היו נענשים מי שלא היה להם ציצית כדמוכח (מנחות מא) גבי א''ל מלאכא לרב קטינא כו', אבל השתא שאין העולם רגילים במלבושים כאלו אין צריך לקנות. אך טוב לקנות טלית ולברך עליו בכל יום כדאמר בסוף פרק קמא דסוטה (דף יד.) וכי לאכול מפריה היה רוצה משה אלא אמר משה מצוה שאוכל לקיים יתקיים על ידי. ע"כ. וכיו"ב כתבו כמה ראשונים.

כלומר כל הטענה כלפי רב קטינא היתה שהוא עושה טצדקי כדי לפטור עצמו מציצית, בעוד שכולם לבושים בגד ארבע כנפות ומטילים בו ציצית. אבל בזה"ז שאיננו לובשים בגדים כאלה, אין כאן טצדקי בכך שאדם אינו מחייב עצמו בלבישת ציצית.

 

דברי השו"ע

השו"ע בסימן כד סעיף א' כתב וז"ל - אם אין אדם לובש טלית בת ארבע כנפות אינו חייב בציצית, וטוב ונכון להיות כל אדם זהיר ללבוש טלית קטן כל היום כדי שיזכור המצוה בכל רגע, ועל כן יש בו חמשה קשרים כנגד ה' חומשי תורה וארבע כנפים שבכל צד שיפנה יזכור, ונכון ללובשו על המלבושים. לפחות יזהר שיהיה לבוש ציצית בשעת התפלה. ע"כ.

 

הערה על דברי המקור חיים

בספר מקור חיים לבעל החוות יאיר על השו"ע כאן, כתב שמי שיש לו טלית בביתו, אפילו אם אינה מצוייצת אלא שיש לו ציציות לשים לה, עובר בכל יום בעשה. והוכיח כן מרש"י בשבת (קלא:) שכתב שכיון שיש לו טלית, בכל יום שמשהה ללא ציצית עובר בעשה, ואפילו מונחת בקופסא. וסיים המקור חיים שאע"פ שהתוס' במנחות (מד.) אינם מסכימים עם רש"י, סו"ס יש לחוש לדעת רש"י.

אולם דבריו תמוהים, שהרי רש"י פירש סוגיא זו למ"ד שזוהי חובת טלית [1] , אבל למ"ד חובת גברא, ברור שאין בכך כלום. ולהלכה קיי"ל שציצית חובת גברא וכמ"ש הרבה ראשונים ומכללם בספר הפרדס הגדול לתלמידי רש"י (ס"ס לו).

 

גמ' פסחים

בגמ' בפסחים (קיג:) מובא 'שבעה מנודין לשמים, אלו הן - יהודי שאין לו אשה, ושיש לו אשה ואין לו בנים, ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה, ומי שאין לו תפילין בראשו, ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, והמונע מנעלים מרגליו'.

ובפשטות ניתן להבין שהכוונה למי שלובש בגד של ארבע כנפות, ואינו מטיל בו ציצית, וזהו שכתוב שאין לו ציצית 'בבגדו', ודבר הלמד מעניינו הוא, שכן הוא ג"כ לגבי מי שאין לו תפילין בראשו, או בזרועו, שיש לו ראש וזרוע ואינו מניח בהם תפילין. וכן מי שאין לו מזוזה בפתחו הכוונה שיש לו פתח, אך אינו שם שם מזוזה.

 

דברי התוס' והב"י

אולם מדברי התוס' שם מוכח שהבינו שהכוונה שמי שאין לו ציצית בבגדו, היינו שאינו לובש בגד מצוייץ, הרי הוא מנודה לשמים. וז"ל - ומי שאין לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו מיירי בשיש לו ואינו מניחן, אי נמי אפי' אין לו יש לחזר ולהביא עצמו לידי חיוב, כדאשכחן (סוטה דף יד.) במשה שהיה תאבליכנס לארץ ישראל כדי לקיים מצות שבה. ע"כ.

ומוכח א"כ מדברי התוס' שס"ל שישנה חובה ללבוש טלית במשך היום, אלא שהסתפקו האם ישנה תביעה רק כלפי מי שיש לו ציצית, שילבש אותה, או שישנו צורך ג"כ לקנות ציצית. (ומי שאינו עושה כן מנודה לשמים). ונראה שכיו"ב פירש גם בספר הרוקח (הנ"ל).

אך אח"כ מצאנו לב"י בריש סימן כד שהביא את הגמ' בפסחים הנ"ל וכתב 'ונראה לי דהיינו דוקא כשיש לו בגד של ד' כנפות ואין בו ציצית'. ואמנם פי' זה מתיישב היטב בגמ', וכמ"ש לעיל, מ"מ צ"ע שלא העיר כלל מדברי התוס' שם, שמוכח שפי' אחרת.

 

דברי האג"מ

בשו"ת אג"מ חאו"ח ח"ד סימן ד כתב וז"ל - בדבר לבישת בגד שחייב בציצית, אף שמדינא ליכא חיוב ללבוש בגד החייב בציצית, אלא שאם לבש בגד כזה עובר בעשה אם אין שם ציצית. מ"מ כיון שנהגו כל ישראל ללבוש בגד החייב בציצית, אסור לשום אדם לעבור על זה, דלא גרע מכל מנהג, אף שליכא בהו גם קיום מצוה שחייבין לקיים משום שמע בני וגו' ואל תטוש תורת אמך. וכ"ש מנהג זה שיש בה גם קיום מצוה. ע"כ.

כלומר ישנה חובה ללבוש טלית קטן מצד מנהג ישראל. אולם יש להעיר בזה, שלכאורה קשה לומר שמנהג זה רווח בכל קהילות ישראל, ללא יוצא מן הכלל. וכמו שהעיד הגאון ר' יוסף משאש בספר המכתבים (ח"ג סימן תשסא) שבמרוקו רק הת"ח היו לובשים טלית קטן. וכן רואים ג"כ היום שיש מהזקנים מיוצאי אפריקה שאינם לובשים כלל ט"ק. וא"כ לכאורה אין זה בכלל מנהג שנהגו כל ישראל. (ואולי כעת דאכשור דרי יותר בזה, יש יותר מקום לדון).

 

סיכום

מהגמ' במנחות (מא.) מוכח שאין חיוב ללבוש טלית קטן במשך היום, ובכ"ז אמר המלאך לרב קטינא שבעידן ריתחא עונשין את מי שעושה טצדקי להפטר מהציצית.

ודעת התוס' בשבת שזהו רק בימיהם שהיו לבושים בגדי ד' כנפות, אבל בזה"ז אין עונשין אף בעידן ריתחא, אלא שישנה מעלה לאדם לחייב עצמו במצוה וכמו שמצאנו במשה רבינו.

מהרמב"ם נראה שהבין שטענה זו של טצדקי נכונה רק כלפי אנשים כעין רב קטינא ולכן כתב שאף שאינה חובה, מ"מ אין ראוי ל'אדם חסיד' לפטור עצמו ממצוה זו.

אך כל קבל דנא מצאנו לתוס' במס' פסחים שהבינו שמש"כ שמי שאין לו ציצית בבגדו הרי הוא מנודה לשמים, מיירי במי שאינו לובש ציצית. וכן פירש הרוקח. ולפי דבריהם אין הבדל בין הזמן הזה לזמנם, ובכל גווני צריך ללבוש טלית קטן כל היום.

ובשו"ע כתב שאמנם אין חובה ללבוש טלית קטן כל היום, אך כן ראוי לעשות.

כך שלכל הדיברות ודאי שראוי לכל אחד ללבוש טלית קטן, אך לדעת כמה פוסקים אם אינו לובש אינו נענש על כך.[1] והיה מוכרח לכך, שכן מלשון הגמ' שנקטה 'הואיל ובידו להפקירן' ולא אמרה סתם שבידו שלא ללבשם – מוכח שזהו למ"ד חובת טלית, וכן ממש"כ לפני כן, כל יומא זימניה הוא, וזהו רק למ"ד חובת טלית.

כל הזכויות שמורות © thc.org.il